หน้าหลัก

เมืองแห่งสุขภาวะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับประเทศ ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา


ไฟล์แนบ :

23920_ประกาศรับสมัครนักวิชาการพัสดุ.pdf

เลขที่ : CTCODE00010280

Blogger : นายกิตติภพ บุญเอก

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 04/07/2565 10:14:55

Hit : 1

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข 5/2565

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข 5/2565


ไฟล์แนบ :

90937_Kwp_agenda_5_2565.doc

เลขที่ : CTCODE00010281

Blogger : นายธนาวุธ จำปาแดง

กลุ่มงาน : ไอที

วันที่สร้าง : 04/07/2565 10:10:31

Hit : 3

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


ไฟล์แนบ :

99073_30_มิ.ย.65.pdf

เลขที่ : CTCODE00010279

Blogger : นางสาวชวนพิศ ดิกขุนทด

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 30/06/2565 16:45:55

Hit : 246

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก และประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

1.ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)
2. ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565


ไฟล์แนบ :

69849_ประกาศดีเด่น_-_ดีมาก_เม.ย._65.pdf

70114_ประกาศร้อยละ_1_เม.ย._65.pdf

เลขที่ : CTCODE00010252

Blogger : นางสาวฐิคัมภรณ์ ทัดมาลา

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 27/06/2565 15:07:19

Hit : 2,040

ประกาศหลักเกณฑ์ฯ และประกาศการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

1. ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดขอนแก่น สำหรับรอบการประเมินที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
2. ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565


ไฟล์แนบ :

90385_ประกาศหลักเกณฑ์ฯ_และประกาศการบริหารวงเงินฯ_ณ_1_ต.ค._65.pdf

เลขที่ : CTCODE00010251

Blogger : นางสาวฐิคัมภรณ์ ทัดมาลา

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 27/06/2565 14:21:47

Hit : 337

การเสนอชื่อเพื่อการสรรหานิสิตเก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ไฟล์แนบ :

37793_ศิษย์เก่าดีเด่น_จุฬา.pdf

เลขที่ : CTCODE00010247

Blogger : นางสาวทิพวรรณ หมื่นสา

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 23/06/2565 16:20:02

Hit : 19

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


ไฟล์แนบ :

29871_ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล_ลว.23มิ.ย.65.pdf

เลขที่ : CTCODE00010246

Blogger : นางสาวอัมรา ตุแก้ว

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 23/06/2565 15:10:36

Hit : 304

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ


ไฟล์แนบ :

90250_scan_ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะ.pdf

เลขที่ : CTCODE00010234

Blogger : นางสาวกุมาวดี บุญญรัตน์

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 20/06/2565 09:43:34

Hit : 154

ประกาศรายชื่อฯ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


ไฟล์แนบ :

38228_รายละเอียดประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ_15-6-65_(2).pdf

เลขที่ : CTCODE00010232

Blogger : นางสาวอัมรา ตุแก้ว

กลุ่มงาน : ทรัพย์บุคคล

วันที่สร้าง : 16/06/2565 09:12:16

Hit : 578

การรายงานการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2565


ไฟล์แนบ :

78507_1.แบบรายงานการดำเนินงานHA65.docx

78553_2.รายงานงานHA_รพ.กลุ่ม2.docx

27692_3.รายงานHAรพ.กลุ่ม3.docx

เลขที่ : CTCODE00010231

Blogger : นางนิธิมา ศรีแก้ว

กลุ่มงาน : พร.

วันที่สร้าง : 15/06/2565 19:53:29

Hit : 43

ดูต่อทั้งหมด...

บทความอื่นๆ
ลำดับ
ชื่อบทความ
อ่าน
1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

412
2

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

214
3

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

21
4

การตรวจสอบคะแนนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

151
5

ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565

28
6

เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

99
7

คู่มือ "จดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง"

146
8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

246
9

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

349
10

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

472
11

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง" ณ โรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิตใกล้บ้าน

85
12

ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

77
13

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

420
14

การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2565

119
15

ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา

442
16

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

814
17

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

3,362
18

แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)

138
19

ขอเผยแพร่ผลการวิจัยและ Roadmap การบริการสาธารณสุขที่ยืนหยัดปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองขอนแก่นในอนาคต 2580

57
20

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

271
21

Live การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7

171
22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

581
23

การรายงานการพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS ไตรมาสที่ ๒

330
24

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 7

344
25

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

595
26

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

734
27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

381
28

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

600
29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,274
30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

564
31

แจ้งจัดสรรเงินกู้ COVID-19 ปี 64

677
32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์) พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,519
33

แจ้งจัดสรรงบเงินกู้ Covid-19 ปี 2564

591
34

ขอเผยแพร่รายงานการวิจัยและคู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

443
35

ขอเผยแพร่วามรู้จากผลงานวิจัย Policy Brief ที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19

405
36

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.cpird.in.th หัวข้อข่าวการรับสมัคร : ทุนแพทย์ประจำบ้าน

273
37

ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

48
38

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

542
39

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564

58
40

การเสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

33
41

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบริการวิชาการเพื่อสังคม

66
42

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2,648
43

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565

415
44

KPI Template กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 แก้ไขครั้งที่ 2

353
45

การรายงานการพัฒนาสถานพยาบาลตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service)

91
46

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

422
47

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

650
48

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จังหวัดขอนแก่น ปีงปบระมาณ 2565

464
49

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

436
50

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

722
51

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

419
52

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

282
53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

692
54

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

647
55

ขอเชิญ ดาวน์โหลด

580
56

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

1,074
57

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,164
58

แผนรองรับนโยบายเปิดประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์ COVID-19

829
59

ประกาศรายชื่อข้าราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564

3,674
60

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

764
61

เล่มแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1,013
62

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

560
63

แบบประเมินความพร้อมมาตรการปลอดภัยองค์กร (Covid Free Setting) ในโรงพยาบาล ประจำเดือน ธ.ค.64

916
64

แจ้งการอนุมัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

937
65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิคและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการทั่วไป)

854
66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

637
67

แบบประเมินความพร้อม มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ใน รพ.

669
68

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

1,071
69

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

452
70

แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ

877
71

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

1,449
72

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ. 2565

1,260
73

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,094
74

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

843
75

รายละเอียดรายการบัญชีสำคัญประกอบงบทดลอง เรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 ประจำปีงบประมาณ 2564

747
76

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

373
77

ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2565 รอบที่ 1

1,704
78

สรุปผลการนิเทศ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

1,202
79

แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1,251
80

แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยช่วงวิกฤติโควิด-19 (สำหรับแพทย์แผนไทย)

895
81

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

754
82

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

992
83

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,037
84

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

378
85

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

266
86

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป

222
87

ประกาศผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมินครั้งที่ ของ พนักงานราชการทั่วไป

797
88

คุะแนนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่าย บริการสุขภาพ (cup) จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้สามารถอุทธรณ์คะแนนได้ ภายใน วันที่ 15-19 กันยายน 2564

831
89

กำหนดการจัดสอบพนักงานราชการการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

745
90

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

221
91

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

759
92

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และหลักสูตร PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใน

590
93

สภาเภสัชกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร จำนวน 3 หลักสูตร

549
94

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 แจ้งยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 7 – 8

715
95

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The International Virtual Conference on “Community-based Palliative Care; The Way Forward” ระหว่าง 26 – 27 สิงหาคม 2564

601
96

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 8 (8 th Trauma, Emergency and Disaster Management: Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

701
97

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัยครั้งที่ 8 (8 th Trauma, Emergency and Disaster Management: Evolution After Disruption SARS-CoV-2)

729
98

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง The International Virtual Conference on “Community-based Palliative Care; The Way Forward” ระหว่าง 26 – 27 สิงหาคม 2564

749
99

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

184
100

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2564 “STROKE Plus” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference Webex)

667
101

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ประกาศ

754
102

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

1,003
103

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย แจ้งเลื่อนและปรับเปลี่ยนรูปแบบ การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

858
104

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ กำหนดจัดประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง “A Practical Approach in Pediatric Cardiology Diseases and Critical care” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน เวลา 08.00-16.00 น. โดยผ่านระบบ Zoom

707
105

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Management of Endodontic Challenges for Best Clinical Practice” ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564

698
106

**ด่วนที่สุด** สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญเข้าอบรม การตรวจประเมินโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ระหว่าง 7 – 8 ส.ค. 64 สมัครได้ถึง 5 ส.ค. 64

16
107

*ด่วนที่สุด* ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “EBM Research Methodology and Biostatistics” อบรมระหว่าง 2 – 6 สิงหาคม 2564

18
108

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Update Critical Care 2021 for Nurse อบรมระหว่าง 6 – 8 กันยายน 2564 สมัครได้ถึง 31 สิงหาคม 2564 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น ) อบรมระ

24
109

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

10
110

สมาคมเซลล์บำบัดไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเซลล์บำบัดเบื้องต้น (ครั้งที่ 11) สมัครได้ถึง 11 กันยายน 2564 และอบรมวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2564

17
111

กรมควบคุมโรค ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิชาการสาธารณสุขด้านระบาดวิทยาภาคสนาม สมัครได้ถึง 30 กันยายน 2564 และอบรมตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565 - กุมภาพันธ์ 2566

7
112

กองบริหารงานสาธารณสุข สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2564 และอบรมระหว่าง เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

8
113

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบโควตาพิเศษในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 โควตา สำหรับบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในกลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย

8
114

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเบื้องต้นสถานบริการสุขภาพ อบรมวันที่ 2-13 สิงหาคม 2564

2
115

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดสำหรับนักวิ่ง อบรมวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

3
116

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดในการส่งเสริมการให้นมบุตร โดยผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

7
117

ขอเผยแพร่วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

138
118

ขอเผยแพร่วารสารวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมาายน 2564

4
119

การบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ในสถานการณ์ COVID-19 cohort ward / HI/ CI/ โรงพยาบาลสนาม

31
120

เปิดรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตแพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565

205
121

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2021: Pharmacotherapy of the Eye ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event

14
122

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

21
123

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

343
124

ประกาสผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 2 เครื่องรวมในคราวเดียวกัน ให้แก่ รพ.ชุมแพ

23
125

แนวทางการดำเนินงานศูนย์แยกกักตัวในชุมชน COVID-19 Home isolation/Community isolation

100
126

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (MDCU Congress 2021) จัดโดยคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ทางสื่่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบ (Full Virtual Platform)

21
127

ขอเชิญเข้าร่วมอภิปรายหัวข้อเรื่อง “Crouch Gait in Cerebral Palsy: Step Approach and Correction” ในโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 22

21
128

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 22 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

28
129

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข” ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น

15
130

คำแนะนำและแนวทาง งานฌาปนกิจศพ COVID-19

18
131

คำแนะนำและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ในสถานการณ์ COVID-19

18
132

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

691
133

แนวทางขั้นตอนการดำเนินงาน Home Isolation และ Community Isolation จังหวัดขอนแก่น

1,951
134

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก ประจำปี

208
135

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก เม.ย.2564

861
136

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

70
137

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

369
138

รายชื่อพนักงานราชการเฉพาะกิจ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)

420
139

สมาคมเวชสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมออนไลน์วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564

27
140

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 44

20
141

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

155
142

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

97
143

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

36
144

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

1
145

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

1
146

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

4
147

การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2565-2569

3
148

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 94 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

76
149

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564

25
150

*ด่วนที่สุด* สป. แจ้งเลื่อนการอบรม หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 37 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

24
151

*ด่วน* Thohun-National Coordinating Office ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Simulation of Multi-Sectoral Coordination for Rabies Outbreaks Response สมัครได้ถึง 27 กรกฎาคม 2564 และอบรมออนไลน์วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564

17
152

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศักยภาพใหม่ผู้นำแบบอไจล์ สมัครได้ถึง 8 กันยายน 2564 และอบรมวันที่ 15 – 16 กันยายน 2564

11
153

ประกาสประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดถอดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จัดสรรให้แก่ รพ.ชุมแพ

46
154

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Online ประจำปี 2564 ระหว่าง 16 – 17 กันยายน 2564

23
155

*ด่วนที่สุด* ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญข้าราชการ และบุคลากรสาธารณสุขร่วมประชุมวิชาการ Online ประจำปี 2564 ระหว่าง 3 – 6 สิงหาคม 2564 สมัครได้ถึง 16 กรกฎาคม 2564

32
156

สภาการพยาบาล รับสมัครผู้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขึ้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ถึง 30 ก.ย. 64

16
157

ทันตแพทยสภา จัดการประชุมวิชาการทันตแพทยสภาออนไลน์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 4 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Thaidentalcouncilce

17
158

คณะเภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและอบรมระยะสั้น

19
159

*ด่วน* สถาบันเวชศาสตร์ ขอเชิญอบรมหลักสูตร Case based Leaming in Geriatric Ambulatory Care วันที่ 19 - 23 ก.ค. 64 สมัครได้ถึง 15 ก.ค. 64

27
160

ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ ระหว่าง 2 - 13 ส.ค. 64 สมัครได้ถึง 20 ก.ค. 64

61
161

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ

25
162

สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 การรับตรงอิสระ โดยรับสมัครวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564

21
163

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 6 กันยายน – 26 ธันวาคม 2564

59
164

สถาบันพัฒนศาสตร์ แจ้งวันฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูงด้านการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่าง 19-20 กรกฎาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่าง 20-23 กรกฎาคม 2564 โดยสมัครได้ถึง 15 กรกฎาคม 2564

12
165

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 43

4
166

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 สมัครได้ถึง 20 สิงหาคม 2564 และอบรมวันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565

7
167

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย กำหนดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปี 2564 ในวันที่ 24-25 ก.ค. 2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4
168

ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วี เมด แล็บ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสำหรับโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบล

6
169

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

60
170

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

61
171

ประกาศรับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

442
172

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

1,064
173

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

7
174

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19 พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

586
175

สภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสภาการพยาบาล

36
176

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

2,011
177

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

267
178

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

165
179

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

117
180

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2564

32
181

แบบฟอร์มคำขออนุญาตเปิดกิจการสถานพยาบาล (คลินิกขอใหม่)

66
182

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1,115
183

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมสัมนาออนไลน์ "7th MISUR International congress Minimally Invasive Surgery"

55
184

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม R อบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 และสมัครได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

45
185

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่11 (ปนป.11) อบรมระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – มีนาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

42
186

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการส่งเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่12 อบรมระหว่างเดือนกันยายน 2564 – มิถุนายน 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

37
187

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

15
188

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

15
189

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

11
190

บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

8
191

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 จัดโดย กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ

34
192

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 16 th International Conference on Humanities and Social Sciences : IC Huso 2021)

35
193

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 จัดโดยสมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)

36
194

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดดิจิทัลไทย (DUGA) ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ กรุงเทพฯ

45
195

ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์รุ่นเล็กใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพ ขนาดเล็ก ที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่ายน้ำหนักเบา จำนวน 31 เครื่อง จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

59
196

*ด่วนที่สุด* สถาบันสิรินธรฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข รุ่นที่ 10 สมัครได้ถึง 25 มิ.ย. 64 อบรมระหว่าง 5 – 9 ก.ค. 64

42
197

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (AI for the Future Government) วันที่ 30 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 – 16.00 น.

64
198

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดัเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2564

35
199

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือดศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2564

42
200

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดประชุมวิชาการออนไลน์สำหรับพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ

41
201

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

484
202

ขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน โครงการ “Meet the Expert” ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯและขอให้ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการใหม่ จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

46
203

ขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) และขอให้ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการใหม่ จัดโดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

67
204

*ด่วนที่สุด* ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ สมัครได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564

54
205

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป อบรมระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 และสมัครได้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

33
206

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร อบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 – 4 สิงหาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

69
207

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 20 อบรมระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 และสมัครได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

24
208

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน และแผนการดำเนินงาน รพ.ร.กระนวน

86
209

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA และแผนการดำเนินงาน รพ.ร.กระนวน

82
210

แจ้งส่งมอบเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ รพ.ร.กระนวน

75
211

*ด่วนที่สุด* ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ (ส่งบทความภายใน 15 มิ.ย. 64)

27
212

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

12
213

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

217
214

การประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

8
215

ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองและแบบสอบถามการดำเนินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

13
216

ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองและแบบสอบถามการดำเนินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

11
217

ประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และตอบแบบสอบถาม

13
218

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry: CBT for children and families ครั้งที่ 4 หัวข้อ "CBT for emerging issues in adolescent": Hybrid program ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

65
219

kkpho-2021

172
220

สรุปผลคะแนนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) จ.ขอนแก่น รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

195
221

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

295
222

สสจ.ขอนแก่น 2564

467
223

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

100
224

ข้อมูลทั่วไป

357
225

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ เรื่อง “Nursing Management for Respiratory Problem in Neonate and Pediatric” ระหว่างวันที่ 16 – 20 ส.ค. 64

32
226

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเด็ก ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค. 64

56
227

วพบ. ราชบุรี ขอเชิญร่วมประชุมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ทันยุค สมัครได้ถึง 11 มิ.ย. 64 อบรมระหว่าง 14 – 16 มิ.ย. 64

44
228

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2564

105
229

สป. เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท) รุ่นที่ 13 สมัครได้ถึงวันที่ 9 ก.ค. 64 และอบรมระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 64 – 14 ม.ค. 65

124
230

แจ้งส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ

118
231

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

305
232

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

148
233

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เรื่อง "OB GYN:Common Problems Unlocked" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด

58
234

ึสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง" รูปแบบการจัดประชุมเป็นแบบ Online ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM

56
235

แจ้งส่งมอบเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ งปม.2564

160
236

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเลื่อนจัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Upskill for oral health transformation” เป็นวันที่ 19 – 20 ก.ค. 2564 จากเดิมวันที่ 7 – 8 มิ.ย. 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์

89
237

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

62
238

ม.ราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัคร น.ศ. เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สมัครได้ถึง 15 มิ.ย. 64

88
239

สป. ขอเลื่อนและปรับกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online หัวข้อ System Manager & Care Manager (SMCM 2021) เป็นระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2021 โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 64

53
240

วพบ.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องสูงอายุมีภาวะ ความท้าทายของพยาบาลยุควิภีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค.64

79
241

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Asthma and COPD for Healthcare Workers 2021 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

73
242

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวัควีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 สมัครเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-15 ส.ค.64

61
243

แจ้งส่งมอบเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากฯ

152
244

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฯ

114
245

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

127
246

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ผลการเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานฯ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ชั้นปีที่ 2

321
247

แจ้งส่งมอบเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธิปิดิกส์

108
248

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 4 เครื่อง รพ.ร.กระนวน

118
249

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง รพ.ร.กระนวน

119
250

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

369
251

การลงทะเบียนฉีดวัคซีน

77
252

*ฟรี ค่าลงทะเบียน* สถาบันสิรินธรฯ ขอเชิญเข้าอบรม กิจกรรมบำบัดเบื้องต้นเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (แบออนไลน์) ระหว่าง 21 - 22 มิ.ย. 64 โดยสมัครได้ถึง 11 มิ.ย. 64

154
253

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

606
254

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน

205
255

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร Fast Mini MBA for New Manager in the Age of VUCA ระหว่าง 5 มิ.ย. – 24 ส.ค. 2564

71
256

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการเภสัชกรรมในระบบคุณภาพ (ทั้งหมด 12 หลักสูตร)

61
257

แนวทางรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

787
258

ตรวจสอบคะแนนนิเทศ เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) รอบที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2564)

95
259

แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง

169
260

แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า จำนวน 45 เครื่อง

154
261

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเิด่น ปี 2564

87
262

แจ้งส่งมอบ เครื่องฟอกไตแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

149
263

แจ้งส่งมอบเครื่องนึ่งฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 45 เครื่อง งปม 2564

200
264

แจ้งส่งมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค จำนวน 11 เครื่อง งปม.2564

131
265

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ" ประจำปี พ.ศ.2564

553
266

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น "คนดีศรีปฐมภูมิ"ประจำปี พศ.2564

30
267

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

110
268

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

117
269

แจ้งส่งมอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

28
270

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

419
271

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

129
272

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มี โครงการ "Meet the Expert" ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 และวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องโลตัส 1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

76
273

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จะจัดให้มี การประชุมวิชาการครั้งที่ 112 (1/2564) ในวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ที่16-18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเว็นชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

107
274

สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทยได้กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2564 หัวข้อเรื่อง "Trends in Endodontics...ถึงเวลา up skill" ในรูปแบบ online webinar มีหน่วยกิจกกรมเท่ากับ 6 โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 พกฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

65
275

แจ้งส่งมอบยูนิตทำฟัน จำนวน 7 เครื่อง

147
276

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง 23 – 25 มิถุนายน 2564 โดยสมัครได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

73
277

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

36
278

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Public Training : Online จำนวน 3 หลักสูตร (หลักสูตร KM, SOP, SWOT)

48
279

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและการบำบัดทดแทนไตสำหรับอายุรแพทย์และกุมารแพทย์ทั่วไป ระหว่าง ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565

37
280

สถานวิทยามะเร็งศิริราช ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ รุ่นที่ 4 ระหว่าง 6 – 10 ก.ย. 2564 โดยสมัครได้ถึง 23 ส.ค. 2564

85
281

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ โดยให้หน่วยงานกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดอบรมได้ตามสะดวก

38
282

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรการและนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อ (Fellowship program on NCDs Interventions) รุ่นที่ 5 ระหว่าง 19 พ.ค. – 6 ส.ค. 2564

64
283

สป. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ สมัครได้ถึง กันยายน 2564

67
284

สป. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สมัครได้ถึง 19 กรกฎาคม 2564

52
285

สป. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สำหรับนักพัสดุมือใหม่ สมัครได้ถึง 18 มิถุนายน 2564

55
286

แจ้งส่งมอบกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 7 เครื่อง

173
287

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ จำนวน 62 เครื่อง

209
288

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

553
289

แจ้งยกเลิกการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

58
290

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์สำหรับพยาบาล จำนวน 8 หลักสูตร

82
291

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

58
292

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ) สมัครได้ถึง 18 พฤษภาคม 2564

489
293

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

77
294

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล)จุฑาธุช พ.ศ.2564

583
295

วัตถุออกฤทธิ์ - ยาเสพติด

2
296

วัตถุออกฤทธิ์ - ยาเสพติด

80
297

ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2564

46
298

สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง "วิถีใหม่ของการเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง" ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

75
299

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ (Strategist Course) รุ่นที่ 15 จัดโดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการการป้องกันประเทศ

58
300

แจ้งส่งมอบเครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด จำนวน 28 เครื่อง

178
301

แจ้งส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 31 เครื่อง

229
302

กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่บุคลากรด้านสุขภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

58
303

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

69
304

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล" ครั้งที่ 3 Advance wound ostomy and continence care: Theory and Practice (หลักสูตร 10 วัน)

91
305

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "The essential in pediatric respiratory care" (หลักสูตร 10 วัน)

57
306

การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน)ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) จัดโดย สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564

69
307

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

124
308

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

2
309

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

1
310

แบบสำรวจจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น

351
311

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

838
312

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

8
313

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

42
314

แบบสำรวจศูนย์บรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

44
315

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1,178
316

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

157
317

⨹ ราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม และกรอบรายการวัสดุทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564 อัพเดท ปรับ 2 รายการ ณ 14 พ.ค.64

245
318

แนวทางการดำเนินงานสำหรับทันตบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) ปี 2564 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 31มี.ค.64

370
319

ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564

93
320

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา" ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

87
321

แจ้งส่งมอบราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน 31 ชุด

181
322

ลิงค์PortFolioทันตบุคลากร

26
323

ลิงค์PortFolioทันตบุคลากร

1
324

(เลื่อนการอบรม) ขอเชิญทันตแพทย์เข้าอบรม หลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) ปิดรับสมัครวันที่ 10 พ.ค. 64

671
325

สำรวจกลุ่มเป้าหมายวัคซีนสำหรับหน่วยงาน สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. และ รพ.สต

1,565
326

สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

72
327

อบรมออนไลน์เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู

92
328

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าประชุมหลักสูตร การเตรียมพร้อมรับมือและการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2564

79
329

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น จำนวน 3 หลักสูตร

75
330

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การวัดแว่นสายตาในเด็ก เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2564

56
331

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บรายได้ การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน สำหรับ รพ.สต. ระหว่าง 28 – 29 เมษายน 2564

55
332

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ขอเชิญสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ระหว่าง 19 – 20 มิถุนายน 2564

53
333

แจ้งส่งมอบราวฝึกเดินแบบปรับระดับ จำนวน 14 ชุด

206
334

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 33 เครื่อง

268
335

แจ้งส่งมอบกล้องตรวจจอประสาทตา จำนวน 14 เครื่อง

193
336

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

193
337

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

214
338

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 6 หลักสูตร จัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

63
339

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “New Era ; bundle of care” จากความรู้สู่การปฏิบัติ” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

53
340

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ Evidence-based child psychiatry: CBT for children and families ครั้งที่ 4 เรื่อง “CBT in emerging issues in adolescent”: Hybrid program จัดโดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที

137
341

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง จัดโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย จำนวน 2 รุ่น ในเดือนพฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

64
342

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง

217
343

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564 Family medicine In challenging Time และส่งผลงานวิจัย/วิชาการ จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และภาค

101
344

ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษ จำนวน 6 รุ่น ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2564

88
345

สำเนาคำสั่งและสัญญาซื้อขายเครื่องผลิตออกวิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่องจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน

168
346

ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ ทันตบุคลากร ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่่ 16-18 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมเอเชีย ห้องกิ่งเพชร ราชเทวีกรุงเทพ กรุงเทพฯ

83
347

ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น จัดโดย ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย จำนวน 4 รุ่นๆละ 16 คน ณ โรงแรม เอส อเวนิว กรุงเทพฯ

81
348

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล จัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2564

75
349

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายและเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564

47
350

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

80
351

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การ Satir model จำนวน 5 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน 1 โครงการ รวม 9 โครงการ จ

52
352

ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล และอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด จำนวน 9 หลักสูตร

73
353

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

703
354

แจ้งส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร 62 เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

377
355

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลฯ 25 เครื่อง งปม.2564

199
356

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ หลักการทำงาน การใช้งาน และตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์

75
357

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

61
358

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

912
359

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World ระหว่าง 18 - 20 พ.ค. 64

85
360

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบ Admissions

74
361

ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมธาราแกรนด์

76
362

สถาบันพัฒนศาสตร์จัดการฝึกอบรมในหลักสูตร การบริหารนโยบายและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

45
363

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “2021 Approaches in Pediatric Dentistry” ในระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2564 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

38
364

ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการ เรื่อง “ID Rama Symposium 2021” จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

82
365

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 2564 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จ.ขอนแก่น

50
366

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

1,259
367

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

1,269
368

สถานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฯ โควิด-19

228
369

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

303
370

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1,729
371

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยง 2P Safety

2,367
372

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2664 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 64

105
373

ขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563-2564 จัดโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ Webinar

82
374

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 11 สมัครภายในวันที่ 9 เม.ย. 64

73
375

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

87
376

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Integration of Clinical Practices in Hand in Hand Injuries ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 810 B ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์โรงพย

87
377

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a Digital World ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564

66
378

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยแลเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการนำเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ จัดโดย คณะเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 เมาายน 2564 โดยการประชุมผ่านสื่่ออิเล็กทรอนิกส์

65
379

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 - 4

82
380

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างง่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 - 4

73
381

สป. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 1 - 3

83
382

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Upskill for oral health transformation ระหว่าง 7 – 8 มิถุนายน 2564

128
383

วพบ.พะเยา ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 3 สาขา ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) และการผดุงครรภ์

60
384

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ TASP Annual Scientific Meeting 2021 ในวันที่ 21 พ.ค. 2564

53
385

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ 40

45
386

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำงาน การใช้งานและตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ ระหว่าง 22 เม.ย. - 21 พ.ค. 64 จำนวน 15 หลักสูตร

41
387

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

2,686
388

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

1,179
389

แผนกำหนดการออกสำรวจหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร

534
390

แผนกำหนดการออกสำรวจหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร

1
391

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญเข้าอบรมเรื่อง ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก ระหว่าง 26 – 30 เมษายน 2564

111
392

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เชิญเข้าอบรมเรื่อง Nursing Management for Pediatric Heart Disease ระหว่าง 5 – 9 กรกฎาคม 2564

93
393

บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง Leading Culture Transformation for Healthcare วันที่ 27 เมษายน 2564

73
394

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่าง 2 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

68
395

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญร่วมอบรม Breastfeeding First and Best: Theory and Art of Practice ระหว่าง 18 – 21 พฤษภาคม 2564

63
396

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน ระหว่าง 7 – 8 เมษายน 2564 และ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาล ระหว่าง 26 – 27 เมษ

52
397

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่สำหรับปรับพื้นฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 2

39
398

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล ระหว่าง 12 – 14 พฤษภาคม 2564

74
399

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมอบรมอัลตราซาวด์ เพื่อการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับแพทย์ทั่วไป ระหว่าง 7 – 8 เมษายน 2564

53
400

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สมัครได้ถึง 20 เมษายน 2564

53
401

สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 หัวข้อ Inclusive Trauma Care System ระหว่างวันที่ 28-30 เมาายน 2564 ณ ห้องประชุมสาเกต อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

86
402

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2564 ในวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564

66
403

คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดประชุมวิชาการ“วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนกับการเป็นข้าราชการยุคใหม่” ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมระพี สาคริก

63
404

คณะแพทยศาสตร์ มมส. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

65
405

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 3 สาขา

99
406

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแพทย์รุ่นใหม่ใผ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล

66
407

ประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

78
408

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการบริการโลหิต

72
409

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ประจำปี 2564

75
410

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ เจาะประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564

65
411

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์

71
412

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2562)

51
413

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รุ่นที่ 1 - 4

37
414

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับผู้บังคับบัญชาตามหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. และหลักเกณฑ์ข้อทักท้วงข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างของ

38
415

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม รุ่นที่ 1 - 5

44
416

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรรัฐ รุ่นที่ 1 - 4

49
417

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางอย่างง่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 4

57
418

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ

168
419

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง(ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่1-รุ่นที่2 ระหว่างเดือนมีนาคม-

69
420

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบe-GP”รุ่นที่1-รุ่นที่4 ระหว่างเดือน พ

79
421

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ'รุ่นที่ 1 - 4 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนสิงหาคม 2564 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

91
422

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางปฏิบัติ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำ

514
423

สป.สธ. ขยายเวลารับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 5 ปี 64

67
424

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ก.พ.

75
425

สป. ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (ส่งเอกสารถึง สป. ภายใน 31 มี.ค. 64)

649
426

กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การขอขอมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

75
427

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

18
428

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

54
429

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

68
430

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564

74
431

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่วิชาชีพนักกำหนดอาหาร ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย. 64 ณ ม.มหาสารคาม

100
432

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น

540
433

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ ปี 2563 จังหวัดขอนแก่น

376
434

ประกาศผุ็ชนะรายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ

291
435

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม"การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 รูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์

118
436

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพัน์ธ 2564

245
437

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข

102
438

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

275
439

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

234
440

รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

100
441

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร) ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้้งที่ 15

8
442

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร) ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้้งที่ 15

123
443

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของสมาคมฯ ประจำปี 2564 จำนวน 3 หลักสูตร

179
444

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดทำโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" สำหรับข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 รูปแบบออนไลน์ อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 3,000 บาท (สาม

146
445

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 7 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

402
446

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

266
447

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

185
448

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 11 เครื่อง ด้วยเงินปี 2564

200
449

แจ้งส่งมอบกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมือถือ 31 เครื่อง จัดซื้อด้วยเงิน งปม.2564

293
450

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ ขอเชิญอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง 18 มี.ค. - 9 เม.ย. 64

102
451

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม "การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่"ในวันที่ 19-21 พ.ค. 64 ผ่านรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์

338
452

QR Code link ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายPCCที่ได้รับงบเพิ่มเติมฯ Updateผลงาน 5 เดือน ปี2564

750
453

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายPCCที่ได้รับงบเพิ่มเติมฯ Updateผลงาน 5 เดือน ปี2564

205
454

สถาบันพัฒนาศัยภาพผู้นำ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 199 - 201

101
455

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. 2564 จังหวัดขอนแก่น

41
456

พชอ.64

65
457

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต..สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564

95
458

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 หลักสูตร

75
459

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28

66
460

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรช่างกายอุปกรณ์

62
461

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง Surgical Crown Lengthening ในวันที่ 30 เม.ย. 64

122
462

ม.สวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนการ” ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

66
463

รพ.เมตตารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญอบรมหลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 14 ระหว่าง 11 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2564

74
464

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 1 – 26 พฤษภาคม 2564

422
465

วพบ.ราชชนนี นครลำปาง ขอเชิญอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2564

274
466

แจ้งส่งมอบกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์

201
467

วัคซีนโควิด 19

551
468

วัคซีนโควิด 19

1,580
469

วัคซีน Covid 19

49
470

วัคซีน Covid 19

105
471

วัคซีนโควิด 19

70
472

กรมอนามัย ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสุขภาพสายตานักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในโครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2564

129
473

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 10

107
474

กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง

1,538
475

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

416
476

คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

291
477

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลมารดาทารก ยุค New Normal ในสถานการณ์โควิด-19 :บทบาทของสถานบริการและสถานศึกษา (ประชุมออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564

305
478

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSOฯ รุ่นที่ 12 ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ม.สวนดุสิต

93
479

ประกาศการรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

512
480

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย กำหนดอบรม เรื่องคีเลชั่นบำบัด รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

79
481

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

663
482

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2564

606
483

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก ฉบับนักวิชาชีพ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25 มิ.ย. 64

101
484

สถาบันพัฒนศาสตร์ ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์การสมมรถนะสูงด้านการสาธารณสุข ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

530
485

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 6

66
486

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 – 4

73
487

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 - 3

66
488

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Practical and Future trend in family Medicine ระหว่าง 1 - 2 เมษายน 2564

55
489

วพบ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่าง 26 เมษายน – 27 สิงหาคม 2564

84
490

วพบ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการเวชปฏิบัติ เรื่อง วิถีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่าง 5 – 9 เมษายน 2564

96
491

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผ่าตัดจักษุ ระหว่าง 11 พฤษภาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

62
492

คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ ระหว่าง 10 พฤษภาคม – 29 สิงหาคม 2564

48
493

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2564

47
494

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ระหว่าง 18 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2564

41
495

แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

283
496

ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ seson 3

1,129
497

ร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ seson 3

1
498

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

146
499

สภาการพยาบาลขอเชิญร่วมประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 "แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาล ในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก" ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

92
500

สภาการสาธารณสุขชุมชน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าอบรมในระบบ Online ตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564

86
501

วพบ.ศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่าง 6 มี.ค. – 31 ก.ค. 2564

161
502

แจ้งรายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

793
503

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

814
504

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เปิดรับสมัคร และขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา” เป็น 26 เมษายน – 27 สิงหาคม 2564

80
505

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด ระหว่าง 9-12 มีนาคม 2564

178
506

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ปี พ.ศ. 2564

105
507

กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง

111
508

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

681
509

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

1
510

เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรับบัณฑิตจบใหม่

80
511

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 3

92
512

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 4

81
513

สำนักงานบริหารวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1 - 2

86
514

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งรายชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานฯ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 38

93
515

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.ราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564

106
516

การสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2564

429
517

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1,185
518

สภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์การสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2565

102
519

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

92
520

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

112
521

สป. รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26

83
522

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4

166
523

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8

109
524

สป. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CKD Weekend 2021 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564

102
525

สภาการสาธารณสุขชุมชน เชิญร่วมอบรมและแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564

200
526

วสส.ขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

331
527

กองบริหารทรัพยากรบุคคล รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB))

93
528

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

87
529

คู่มือนิเทศ CUP 64

424
530

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

110
531

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Bridging the gap between scientific knowledge and clinical practice ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

85
532

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

78
533

สป. ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการบูรณาการ การตรวจร่างกายทางออโธปิดิกส์และหัตถเวชกรรมไทย ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

75
534

สป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ และอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

79
535

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

201
536

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

45
537

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) หน่วยงานวิจัยภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและเชิญบุคลากรเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการกักตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัส

109
538

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

8
539

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

254
540

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล CUP 64

568
541

คู่มือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล CUP 64

3
542

ขอให้บันทึกข้อมูลในแบบสำรวจ

627
543

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ช. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ผ่าน QR Code

99
544

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

554
545

วพบ. เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป “UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นในยุคปรับเปลี่ยน” รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

197
546

กรมอนามัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร ทันตสาธารณสุขสำหรับทันตแพทย์ ปี 2564

278
547

แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการอบรม "เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ" ปี 2564 เป็นแบบ Online

102
548

แจ้งการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ รอบที่ 2 ระหว่าง 14 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64

213
549

วพบ. พระพุทธบาท ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ ระหว่าง 2 ส.ค. - 19 พ.ย. 2564

231
550

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

104
551

ประกาศเลื่อนการรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรการพัฒนาความเชียวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 5 ปี 2564

99
552

ขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 หัวข้อ Ignite and Reframe Your Thinking : Detours, Details, and Design (Concept) ระหว่าง 3-5 ก.พ. 2564

90
553

ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2564

13,915
554

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564

114
555

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการวิชาการแบบครบวงจรสู่การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564

113
556

สถาบันเวชศาสตร์ฯ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมและขยายเวลาการสมัครอบรม หลักสูตรการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม เป็นระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2564

155
557

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

810
558

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

815
559

ขอแจ้งเลื่อนโครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จึงพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดวันใหม่

677
560

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการจัดการระบบเครือข่ายด้วย Mikro Tik

151
561

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 12

289
562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” รุ่นที่ 11

183
563

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การบริหารโรงพยาบาล

140
564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

149
565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

124
566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน รุ่นที่ 16

89
567

สถาบันแห่งชาติฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม ทั้งหมด 5 หลักสูตร

83
568

โรงพยาบาลเมตารักษ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเปลือกตา ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 จำนวน 4 รุ่น

85
569

สถาบันเวชศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2564

74
570

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3

90
571

การงดออกตรวจนอกเวลาราชการ

77
572

การงดออกตรวจนอกเวลาราชการ

80
573

การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

14,031
574

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

1
575

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

1
576

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

1,029
577

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

752
578

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี 2564

99
579

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา กำหนดอบรมหลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ค. 64 ณ ม.บูรพา

147
580

โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนเรียนหลักสูตรวิชาชีพ

140
581

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่นประจำปี 2564

104
582

สภากาชาดไทย ประชาสัมพันธ์โครงการ Trainer Bank

113
583

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

270
584

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครแพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

121
585

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

1,751
586

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ HRCT : การบรรยายเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร

126
587

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Pre-congress Workshop เรื่อง "Neonatal Thermal Management" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 22 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทสไทย เรื่อง "Smart Practice in Neona

191
588

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

252
589

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

148
590

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ เรื่อง product Information Leaflet and Boxed Warnings (Pil-Box) ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ. 64 ณ ม.มหิดล

174
591

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร

106
592

รพ.ศรีธัญญากำหนดจัดอบรมระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน จำนวน 6 ระยะ ระหว่างเดือน ม.ค. - เม.ย. 64 ณ รพ.ศรีธัญญา

306
593

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

570
594

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

433
595

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

417
596

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

103
597

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

136
598

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท – เอก

119
599

1. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564

1,071
600

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพHPT รุ่นที่ 5 ปี 64

168
601

มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

94
602

ม.สวนดุสิต กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลฯ ปีงบประมาณ 64 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. 64 ณ ม.สวนดุสิต

76
603

สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 64 ณ กรุงเทพมหานคร

82
604

แผนที่

404
605

การติดต่อ

1,996
606

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นประจำเดือน ตุลาคม 2563

141
607

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

765
608

ประกาศอัตราร้อยละ รายชื่อ ดีเด่น ดีมาก ต.ค.2563

1,248
609

แจ้งผลพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2563

118
610

เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

125
611

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิวิถีปกติใหม่

286
612

ทบทวนปรับแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2562และการสำรวจแผนการจัดตั้งPCU/NPCUจังหวัดขอนแก่น

853
613

ทบทวนปรับแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.2562และการสำรวจแผนการจัดตั้งPCU/NPCUจังหวัดขอนแก่น

320
614

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 36

764
615

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ ประจำปีการศึกษา 2564

251
616

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

111
617

ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายน 2563

616
618

ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนธันวาคม 2563

670
619

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ โรคทางระบบหายใจ และเวชกำบำบัดในเด็ก ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ ม.ขอนแก่น

121
620

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ.จำนวน 7 สาขา

119
621

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2564

107
622

สมาคมเวชสารสนเทศไทย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการให้บริการเพื่อการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล จำนวน 2 รุ่น ในเดือนธันวาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข

116
623

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ เรื่องการบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. 64 ณ ม.มหิดล

99
624

แนวทาง/แบบประเมินการดำเนินการ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2564

2,275
625

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ปีงบประมาณ2564 (70%,20%และ10%)

1,341
626

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พยาบาลดีเด่นด้านโรคเบาหวาน พ.ศ. 2563

99
627

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

84
628

คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครอง จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือน ก.พ. และ ก.ย. 64 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดชลบุรี

104
629

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

88
630

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

102
631

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

77
632

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กำหนดประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-12 มี.ค.64 ม.มหิดล

90
633

วพบ.กรุงเทพ กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Update in NICU 2021 ระหว่า่งวันที่ 22-24 ก.พ.64 ณ วพบ.กรุงเทพ

97
634

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

1,099
635

ไฟล์ชี้แจงแนวทางกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 *สสจ ขอนแก่น 9 ธค 63

729
636

สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา ฯ จำนวน 7 โครงการ

103
637

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 ธ.ค. 63 ณ ม.สวนดุสิต

113
638

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

104
639

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์

118
640

คู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค และ น้ำเสีย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

460
641

โครงการ พชอ.

164
642

โครงการ พชอ.

224
643

โครงการ พชอ.

93
644

แผนปฏิบัติการ พัฒนาแรงงานนอกระบบ สสจ.ขอนแก่น 2564

190
645

การฝึกงานนิสิต มมส. (พย-ธค63)

433
646

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

511
647

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 16

463
648

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เปิดรับสมัครหลักสูตร การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุ

125
649

ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร

99
650

สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

98
651

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เปิดรับสมัครอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

126
652

สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตระยะสั้น 7 สาขา

81
653

สภาการพยาบาลรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร 2 สาขา

64
654

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

1,043
655

คู่มือ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น (Review)

4,216
656

ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค

67
657

ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

79
658

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ 1 ทศวรรษการผลิต Paramedic ของประเทศไทย ของคณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

77
659

สำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 หลักสูตร

281
660

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลฯ ปี 64 รุ่นที่ 6 ในวันที่ 4 ธ.ค. 63 ณ ม.สวนดุสิต

77
661

แจ้งส่งมอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ งบประมาณปี 2563

472
662

PMQA บริหารความเสี่ยง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

360
663

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs ระหว่างวันที่ 15-19 มี.ค. 64 ณ ม.เกษตรศาสตร์

77
664

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บึคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

73
665

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่นของสมาคม

67
666

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กำหนดจัดประชุมวิชาการ ICN Forum 15 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ. 64 ณ จังหวัดเชียงใหม่

162
667

ม.สวนดุสิต กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบ 64 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 63 ณ ม.สวนดุสิต

93
668

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดฝึกอบรมแก่บุคลากรที่ทำงานใกล้ชิดกับครอบครัว จำนวน 3 รุ่น ระหว่างเดือน ธ.ค. 63-มี.ค. 64 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

78
669

ม.เกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี 64 จำนวน 39 หลักสูตร

92
670

วพบ.นครราชสีมา กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ในวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ จังหวัดนครราชสีมา

123
671

กองพยาบาล สป.สธ. กำหนดจัดมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพมหานคร

143
672

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี กำหนดจัดงานวันสถาปนา 10 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.63 - 1 ธ.ค. 63 ณ มรภ.อุบลราชธานี

83
673

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564

77
674

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้างฯ ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 63 ณ โรงแรมมันตรา วารี จ.ขอนแก่น

120
675

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563

359
676

ขอเชิญลงชื่อเข้าร่วมประชุม

577
677

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

1,384
678

แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข

461
679

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ฯ ปี 2564

175
680

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

881
681

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจาปี 2564 และนำเสนอผลงานวิจัย วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์

153
682

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

99
683

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ หัวข้อ "๊Update in Gynecologic Endocrinology Treatment"

169
684

เปิดรับนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.ขอนแก่น

121
685

รายงานและใบประกาศสุขาภิบาลอาหาร

190
686

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรทางการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 พฤษภาคม 2564

322
687

ทันตแพทสมาคมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ

101
688

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ "วิถีใหม่ สังคมสูงวัย ก้าวไกล อย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563

151
689

สมาคมเวชสารสนเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ

338
690

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง Best Practice in Blood Transfusion Service ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

189
691

รายงาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันส้วมโลก” (World Toilet Day)

345
692

สปสธ. ประชาสัมพันธ์การการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2021 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

98
693

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ เรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ ถูกต้อง ของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

83
694

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ของชมรมศึกษาโรคปวดศรีษะ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

78
695

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก ในวันที่ 21 ธ.ค. 63 ณราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

148
696

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น กำนดจัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 64 31 พ.ค. 64 ณ รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

98
697

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

74
698

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 ธ.ค. 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference

65
699

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพฯ

128
700

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม เดือน พ.ย. 2563 ของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

65
701

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเพิ่มผลผลิตภาครัฐ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

65
702

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

1,284
703

ประชุม คณะกรรมการวางแผน และประเมินผล(กวป.) ครั้งที่10/2563

756
704

งบทดลองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน 2563

54
705

รายงานกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2563 สสจ.ขอนแก่น (2)

130
706

รายงานกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2563 สสจ.ขอนแก่น (1)

119
707

ประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคอแฟริกา

84
708

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการ

92
709

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์

658
710

การขอรับประเมินมาตรฐานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA: Environmental Health Accreditation) จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

560
711

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว

103
712

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รุ่นที่ 8/2564

296
713

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รุ่นที่ 15/2564

440
714

ไฟล์นำเสนอสุขภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ตค 63

288
715

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

975
716

ประชาสัมพันธ์ประกาศแพทยสภา เรื่องการกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทยย์ภาครัฐ

101
717

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2564

145
718

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2564

1,323
719

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุฯ รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน พ.ย. 63-ก.ค. 64 ณ กรุงเทพมหานคร

95
720

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสุตร แนวทางในการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน ธ.ค. 63-ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

88
721

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้ืองต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-6 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพฯ

89
722

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสุตร ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-5 ระหว่างเดือนพ.ย. 63-ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

77
723

มูลนิธิแพทย์ชนบท ขอเชิญเสนอรายชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์ กนกศักดิ์ พูลเกษร ประจำปี 2564

83
724

สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่ง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 3 รุ่น ระหว่างเดือน พ.ย. 63-ม.ค. 64 ณ จังหวัดสงขลา เชี่ยงใหม่ และกรุงเทพ

76
725

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กำหนดประชุมวิชาการทางการพยาบาล เรื่อง การนิเทศทางการพยาบาลภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและบริบทองค์กรพยาบาล ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 63 ณ กรุงเทพ

226
726

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 63 - 19 มี.ค. 64 ณ กรุงเทพฯฯ

281
727

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุนของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.

205
728

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน และ45 ปี สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเดือน พ.ย. 63 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

99
729

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ เรื่อง Move it on : Management for 2Ps in Nursing Organizations ทาง Online ผ่าน Program Zoom ในวันที่ 30 ต.ค. 63

106
730

จังหวัดนครศรีธรรมราช รับย้าย/โอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งว่าง

104
731

รพ.ดำเนินสะดวกขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการใหเปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

69
732

กระทรวงสาธารณสุขขอส่งสำเนาหนังสือเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

44
733

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมออนไลน์ ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์

96
734

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต PICU ระหว่างเดือน พ.ค. - ส.ค. 64 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

149
735

สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย. 63 ณ จังหวัดชลบุรี

143
736

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 3 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 พ.ย. 63 - 7 ก.พ. 64 ณ กรุงเทพฯ

89
737

ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-14 ม.ค. 64 ณ จังหวัดเชียงราย

286
738

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 8 ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 63 ณ จังหวัดเชียงใหม่

135
739

กระทรวงดิจิทัลฯ (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy&Security Summit 2020 ในวันที่ 25-26 พ.ย. 63 ณ กรุงเทพฯ

161
740

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

88
741

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

90
742

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

4
743

การรับรองหลักสูตรของกรมสนับสนุสบริการสุขภา

78
744

วพบ.กรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

117
745

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2563

113
746

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตราฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ

76
747

การจัดสัมนาทางวิชาการ เรื่อง บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง

71
748

สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั่งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

222
749

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 ใน Theme "สู้โควิดต้องพิชิต NCDs" (Fight NCDs to defeat COVID) วันที่ 14-15 ธ.ค. 2563 ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

462
750

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

249
751

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน

57
752

สมาคมเวชสารสนเทศไทย จัดประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 9 เรื่อง ระบบสุขภาพดิจิทัล Digital Health : New Normal ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 63 ณ โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล กรุงเทพ

171
753

สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูง(ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่3/2563 เรื่อง การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและการตีพิมพ์ผลงาน: เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 63 ณ โรงแรมวินทรี จ.เชียงใหม่

110
754

ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 เรื่อง "Preparation of Ophthalmic Nurses to Lead in the Crucial Year for Vision" ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ วันที่ 26-27 พ.ย. 63

437
755

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ฯ รุ่นที่1-4 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ระหว่างเดือน ม.ค. 64- เดือน ส.ค.64

112
756

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

21
757

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 49

102
758

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

90
759

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

100
760

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1-3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - เดือน

23
761

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ประชาสมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

659
762

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1-3

87
763

สป.สธ.ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

103
764

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผุ้เริ่มปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-4 ระหว่างเดือน พ.ย. 63-เดือน ส.ค. 64 ณ กรุงเทพฯ

108
765

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดอบรมหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 1-3 ระหว่างเดือน พ.ย.63-เดือน มิ.ย. 64 ณ กรุงเทพฯ

113
766

สำนักงานบริการวิชาการ ม.ศิลปากร กำหนดจัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังฯ รุ่นที่ 1-5 ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - ก.ย. 64 ณ กรุงเทพฯ

99
767

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นประจำเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 ของคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

151
768

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแห่งชาติ (NLRC) ของกระทรวงแรงงาน

107
769

มรภ.สวนสุนันทา กำหนดจัดอบรม หลักสูตร การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ่าง บำเหน็จบำนาญ ข้ราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 1-2 ระหว่างเดือน มี.ค.-ก.ค. 63 ณ กรุงเทพมหานคร

105
770

มรภ.สวนสุนันทา กำหนดจัดอบรม หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐฯ รุ่นที่ 1-7 ระหว่างเดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ณ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ

110
771

มรภ.สวนสุนันทา กำหนดจัดอบรม หลักสูตร เจาะลึกประเด็นและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญาฯ รุ่นที่ 1-4 ระหว่างเดือน ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 ณ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และอุบลราชธานี

97
772

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

101
773

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

294
774

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17 และ 16th Ramathibodi Surgical Forum ในวันที่ 13 พ.ย. 63 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

119
775

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ครั้งที่ 2 Advance wound ostomy and continence care : Theory and Practice หลักสูตร 10 วัน ในช่วงเดือน พ.ย. 63 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

194
776

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมฝึกอบรมเรื่อง Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2020 ในระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. 63 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

208
777

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2020 ครั้งที่16 เรื่อง "Balancing risks and benefits in diabetes management" ในวันเสาร์ที่ 14 พ.ย.63 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

79
778

ม.เทคโนโลยีสุรนารี กำหนดจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ : การรักษาโรคทั่วไปทันยุค รุ่นที่ 3-4 ในเดือน ต.ค. 63 ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

125
779

ลงทะเบียน ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขฯจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 และสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563

190
780

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

467
781

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

5
782

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

1
783

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

1
784

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

1
785

New! ชุดเอกสารคำขอต่ออายุสถานพยาบาล (คลินิก) ปี 2564

1
786

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 รอบที่ 2

276
787

สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์องค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด -19 รุ่นที่ 1 และหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 4 ของนิด้า

124
788

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมระยะสั้นตจวิทยา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 63 ณ รพ.จุฬาลงกรณ์

291
789

รายงานทันตสุขภาพ(ท02) เขตสุขภาพที่ 7

738
790

รายงานทันตสุขภาพ(ท02) เขตสุขภาพที่ 7

138
ปฏิทินการจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ห้องประชุมข้าวจี่ (ห้อง To Be No.1 ตึกใหม่ ชั้น 3) :
: ห้องประชุมมัดหมี่ (ตึกเก่า ชั้น2)
ห้องประชุมหม่อนไหม (ห้องประชุมใหญ่ ตึกใหม่ ชั้น 2) :
: ห้องประชุมก่องข้าว (ห้อง VDO Conference ตึกใหม่ ชั้น3)
ห้องประชุมแคนคูณ (ห้องแพทย์แผนไทยเดิม ตึกเก่าชั้น 1) :
: ห้องประชุมข้าวเหนียว (ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ห้องประชุมช้างสี (ห้องกลุ่มกฎหมาย) :
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5