1. แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณ พ.ศ.2563
2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการสิ่งก่อสร้าง
3. แผนการจัดหาวัสดุสำนักงาน (Material Plan) ประจำปี พ.ศ.2563
4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ยูนิตทันตกรรม ด้วยเงินบำรุง