ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (downloads 10.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมคุณธรรม จริยธรรม สสจ.ขก. และข้อบังคับชมรม (208 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 19 (1).pdf)สรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรมฯ วันที่ 16 กันยายน 2562 (194 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 19 (2).pdf)สรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรมฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 (165 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 19 (3).pdf)สรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรมฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 (169 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 19.jpg)ตราสัญลักษณ์ชมรมคุณธรรม จริยธรรม สาธารณสุขขอนแก่น (195 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (144 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (member.pdf)รายชื่อสมาชิกชมรมคุณธรรมจริยธรรม สาธารณสุขขอนแก่น (216 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (STRONG (EB19).pdf)การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริตหรือSTRONG" (171 ดาวน์โหลด)