ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.1 eb 9.pdf)1.1 ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (314 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.10 eb 9.png)1.10 อินโฟรกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สป. (185 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.10 eb 9.zip)1.10 จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 (139 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.2 eb 9.pdf)1.2 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (192 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.3 eb 9.rar)1.3 โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด (142 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.4 eb 9.PDF)1.4 หน้าที่และอำนาจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมาย (133 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.5 eb 9.jpg)1.5 ค่านิยม MOPH (190 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.6 eb 9(1).pdf)1.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (137 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.6 eb 9(2).pdf)1.6 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี2560-2564 (126 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.6 eb 9(3).pdf)1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (205 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.7 eb 9.pdf)1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (140 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.8 eb 9.PDF)1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 (129 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.9 eb9.pdf)1.9 ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.พ.ศ.2560 (123 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.eb 9 (1).pdf)5.คู่มือปฏิบัติการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน สสจ.ขอนแก่น (167 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.eb 9.pdf)5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สสจ.ขอนแก่น (156 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7.4 eb 9.zip)7.4 การตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง (133 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8.eb 9.pdf)8.คู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (136 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (Binder1.pdf)แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563-2565 (283 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (126 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (LD 9.pdf)หนังสืออนุญาตนำเอกสาร คู่มือเผยแพร่บนเว็บไซต์ (147 ดาวน์โหลด)