ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.march.pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2563 (235 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.april.pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563 (234 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.may.pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563 (217 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 4.pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2562 (133 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (122 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รายงานผลการจัดหาพัสดุ แบบสขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (127 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สขร.1 (พย.62).pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562 (185 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สขร.1(ธค.62).pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2562 (182 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สขร.1(มค.63).pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563 (184 ดาวน์โหลด)