เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ลงทะเบียนรายงานตัวผ่าน QR Code

10จงหวด

 

 

qrcode risk survey kkpho

QR Code รายงานตัว

 

RiskSurvey Guide

คู่มือการบันทึกรายงานตัว