การลงทะเบียนแบบหน่วยงานองค์กรพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 

1.      หลักการ

               ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนแบบหน่วยงาน องค์กร เพื่อให้การจัดคิวรับบริการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

               1..จังหวัดขอนแก่นกำหนดให้มีโรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีนประจำทุกอำเภอ สำหรับหน่วยงาน องค์กรที่ประสงค์ฉีดวัคซีนให้ประสานงานการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอนั้น ๆ  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ

              2. การฉีดวัคซีนรูปแบบหน่วยงาน องค์กร เป็นการให้บริการฉีดวัคซีน แบบรวมกลุ่มสมาชิกองค์กรหรือพนักงานขององค์กรจะได้รับบริการเป็นกลุ่มเดียวกัน

               3. หน่วยงาน องค์กร มีบทบาทในการประสานงานกับโรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีน ดังนี้

                      3.1 หน่วยงาน องค์กร ตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีน

                      3.2 ประสานงานแนวทางขั้นตอนการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลหน่วยฉีด ข้อ 3.1

                      3.3 ประสานงานการลงทะเบียน สมาชิก พนักงาน กับโรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีน

                            โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดโรงพยาบาลนั้นๆ

                      3.4 ประสานงานการจัดคิวฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลหน่วยฉีด

                      3.5 จัดคิวฉีดวัคซีนสมาชิกในหน่วยงาน องค์กร เตรียมพร้อมสู่ขั้นตอนการฉีดวัคซีน

                      3.6 ประสานงานนัดหมายการฉีดวัคซีน

                      3.7 เข้าสู่ขั้นตอนการฉีดวัคซีน

               4. หน่วยงาน องค์กรที่ลงทะเบียนแบบองค์กรผ่านระบบต่างๆที่ดำเนินการก่อนประกาศฉบับนี้ ให้ประสานงานกับโรงพยาบาลหน่วยฉีดเพื่อซักซ้อมแนวทางการฉีดวัคซีนและยืนยันการลงทะเบียน ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

 

2.      การลงทะเบียน (วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)

     อำเภอเมือง  โรงพยาบาลขอนแก่นใช้ ลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์  https://portal.kkh.go.th/

                      เบอร์โทร......................

                     โรงพยาบาลศรีนครินทร์        รับลงทะเบียนด้วยไฟล์ excel ประสานงานกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในการรับไฟล์-ส่งไฟล์ แจ้งชื่อผู้ประสานงานหน่วยงานองค์กร ได้ที่ https://cutt.ly/BnpJzsF หรือ โทร 083-236-0062

                     โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 7   รับลงทะเบียนด้วยไฟล์ excel เบอร์โทร......................

                     โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร   รับลงทะเบียนด้วยไฟล์ excel เบอร์โทร......................

                     โรงพยาบาลราชพฤกษ์          รับลงทะเบียนด้วยไฟล์ excel เบอร์โทร......................

    อำเภออื่นๆ   โรงพยาบาลประจำอำเภอ       รับลงทะเบียนด้วยไฟล์ excel linkเบอร์รวม…………..

 

     ตัวอย่างไฟล์  excel   peoplev1-office ทำเป็น link

    การบันทึกในไฟล์ excel

1.กลุ่มเป้าหมาย  ให้เลือก  5-ประชาชนทั่วไป  เท่านั้น (ทุกคน)

2.ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  501-อายุ 18 ปีขึ้นไป เท่านั้น (ทุกคน)

3.ที่อยู่ตามที่อยู่อาศัยจริง

    ให้เลือกบันทึกตามลำดับ  >> จังหวัด>> อำเภอ >>  ตำบล  หมู่ ให้ตัวเลข

4. ชื่อสถานบริการให้กรอก  (โรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีนที่องค์กรต้องการไปรับบริการ) บันทึกทุกคน

5. รหัสสถานบริการ 5 หลัก  ให้คลิกเลือก (รหัสโรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีนที่องค์กรต้องการไปรับบริการ) 

   บันทึกทุกคน

6..รายละเอียดบุคคล

    คำนำหน้า ให้คลิกเลือก

    ชื่อ กรอก  สกุล  กรอก

     เพศ ให้คลิกเลือก

    วันเดือนปีเกิด   ให้กรอกด้วยตัวเลข  วัน/เดือน/ปี

     เลขบัตรประชาชน  กรอกให้ถูกต้องตามจริง

     เบอร์โทรศัพท์มือถือ บันทึกทุกคน

     ประสงค์รับวัคซีน ให้คลิกเลือก 1-รับ  บันทึกทุกคน

3.เบอร์โทรโรงพยาบาลหน่วยฉีด ที่องค์กร หน่วยงาน ต้องประสานงาน

    Link-เบอร์โทร