ประกาศเผยแพร่ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ประกาศ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 66 ดังนี้
1. ประกาศผู้ชนะเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิดสาย 1 สาย 49 เครื่อง
2. ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง 1 เครื่อง
3. ประกาศผู้ชนะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก 28 เครื่อง
4. ประกาศผู้ชนะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร 15 เครื่อง
5. ประกาศผู้ชนะเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน 15 เครื่อง
6. ประกาศผู้ชนะเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา 39 เครื่อง
7. ประกาศผู้ชนะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA 3 เครื่อง
8. ประกาศผู้ชนะรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ