ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.1 eb 26 (1).pdf)คู่มือประชาชนการต่ออายุใบอนุญาตด้านยา (140 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.2 eb 26 (2).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (125 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.1 eb 26 (3).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ 3-4 (121 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.1 eb 26 (4).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ 2 (107 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.1 eb 26 (5).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (139 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.2 eb 26 (6).pdf)คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตอาหาร (122 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.1 eb 26 (7).pdf)คู่มือประชาชนการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (111 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.2 eb 26 (8).pdf)คู่มือประชาชนการยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบรับการจดแจ้ง (เครื่องสำอาง) (107 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.1 eb 26 (9).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก (120 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.2 eb 26 (10).pdf)คู่มือประชาชนการขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก (117 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6.1 eb 26 (11).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (120 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6.2 eb 26 (12).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (145 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7.1 eb 26 (13).pdf)คู่มือประชาชนการต่อใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตราย วอ.3 (132 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7.2 eb 26 (14).pdf)คู่มือประชาชนการแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง วัตถุอันตราย วอ.2 (116 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8.1 eb 26 (15).pdf)คู่มือประชาชนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (116 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8.2 eb 26 (16).pdf)คู่มือประชาชนการขอต่อใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (113 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (119 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (LD 9.pdf)การขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการให้บริการประชาชน (112 ดาวน์โหลด)