ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (downloads 10.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมคุณธรรม จริยธรรม สสจ.ขก. และข้อบังคับชมรม (152 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 19 (1).pdf)สรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรมฯ วันที่ 16 กันยายน 2562 (140 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 19 (2).pdf)สรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรมฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 (114 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 19 (3).pdf)สรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรมฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 (119 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 19.jpg)ตราสัญลักษณ์ชมรมคุณธรรม จริยธรรม สาธารณสุขขอนแก่น (144 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (94 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (member.pdf)รายชื่อสมาชิกชมรมคุณธรรมจริยธรรม สาธารณสุขขอนแก่น (152 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (STRONG (EB19).pdf)การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริตหรือSTRONG" (115 ดาวน์โหลด)