ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (downloads 10.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมคุณธรรม จริยธรรม สสจ.ขก. และข้อบังคับชมรม (146 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 19 (1).pdf)สรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรมฯ วันที่ 16 กันยายน 2562 (133 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 19 (2).pdf)สรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรมฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 (107 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 19 (3).pdf)สรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรมฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 (115 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 19.jpg)ตราสัญลักษณ์ชมรมคุณธรรม จริยธรรม สาธารณสุขขอนแก่น (130 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (90 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (member.pdf)รายชื่อสมาชิกชมรมคุณธรรมจริยธรรม สาธารณสุขขอนแก่น (140 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (STRONG (EB19).pdf)การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริตหรือSTRONG" (106 ดาวน์โหลด)