วิสัยทัศน์

ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบบริหารและบริการเป็นเลิศ ในเขตสุขภาพที่  7” 

พันธกิจ

1. สร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

2. พัฒนาระบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม

3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

1. สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัดและจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ

3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและสร้างความเข็มแข็งในภาคประชาสังคม

4. พัฒนาระบบบริหาร การจัดการทางการเงิน ระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์และการวิจัยและนวัตกรรมององค์กร เพื่อสนับสนุนการให้บริการ

 

เป้าประสงค์

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่

2. มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยของประชาชน

4. มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

5. สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข

6. สถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองรองคุณภาพตามมาตรฐา

7. ลดความแออัดในสถานบริการในระดับ Secondary Care ลง มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

8. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

9. เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง

10. มีการจัดการที่ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ และบังคับใช้กฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

11. สถานบริการด้านสุขภาพมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสม     

12. มีระบบข้อมูล แผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล

13. มีนวัตกรรมในการให้บริการสุขภาพและด้านการบริหารงาน