กลุ่มกฎหมาย

ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินการป้องกันการทุจริตและกระทำผิดวินัย มาตรการเร่งด่วนและเป็นปัญหาสำคัญใน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การใช้รถราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว  2) การเิกจ่ายค่าตอยแทน ที่ไม่ถูกต้องตามการปฏิบัติจริงและระเบียบที่ถูกต้อง  3) การจัดทำโครงการอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน ที่ไม่เหมาะสม  4) การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและทุจริต นั้น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงได้ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดฯ ได้กำกับดูแลและดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดอย่างเคร่งครัดต่อไป ดังรายละเอียดในมาตรการที่แนบมาด้วยแล้ว

เรียน ผู้อำนวยการรพศ/รพท./รพช./สสอ.และรพสต.ทุกแห่ง

สำนักงา่นสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือให้บุคลากรของทุกหน่วยงาน ช่วยประเมินผลการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินงานของทุกหน่วยงานฯ และการเตรียมความพร้อมในการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ทาง Link : https://goo.gl/forms/e3orL97vvWcnSZR72 

หมวดหมู่รอง

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ