ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (หลักเกณฑ์การย้าย สป.สธ. พ.ศ.2554.pdf)หลักเกณฑ์การย้าย สป.สธ. พ.ศ.2554.pdf (349 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ