ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10G)จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง, โรงพยาบาลอุบลรัตน์, โรงพยาบาลพระยืน,โรงพยาบาลเปือยน้อย, โรงพยาบาลแวงใหญ่, โรงพยาบาลซำสูง, โรงพยาบาลสีชมพู, โรงพยาบาลภูเวียง และโรงพยาบาลมัญจาคีรี แห่งละ 1 คัน


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ