ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ   เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์  ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง    จำนวน๓ เครื่อง

จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน และโรงพยาบาลหนองสองห้อง แห่งละ 1 เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ