ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. จำนวน 3 เครื่อง จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน 12 เครื่อง จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์รุ่นมาตรฐานฯ จำนวน 4 เครื่อง จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์                     จำนวน 7 คัน จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลหนองเรือ จำนวน 2 คัน และ โรงพยาบาลหนองนาคำ,โรงพยาบาลภูผาม่าน, โรงพยาบาลแวงน้อย, โรงพยาบาลบ้านไผ่ และโรงพยาบาลน้ำพอง แห่งละ 1 คัน

ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10G)จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลโนนศิลา, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง, โรงพยาบาลอุบลรัตน์, โรงพยาบาลพระยืน,โรงพยาบาลเปือยน้อย, โรงพยาบาลแวงใหญ่, โรงพยาบาลซำสูง, โรงพยาบาลสีชมพู, โรงพยาบาลภูเวียง และโรงพยาบาลมัญจาคีรี แห่งละ 1 คัน

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ   เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์  ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง    จำนวน๓ เครื่อง

จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน และโรงพยาบาลหนองสองห้อง แห่งละ 1 เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 5 เครื่อง  

จัดสรรให้แก่ โรงพยาบาลแวงน้อย, โรงพยาบาลหนองสองห้อง, โรงพยาบาลบ้านไผ่, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน และ โรงพยาบาลเวียงเก่า แห่งละ 1 เครื่อง เงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) งบประมาณปี พ.ศ.2564 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศประกวดราคา Auto CPR.pdf)ประกาศประกวดราคา Auto CPR.pdf (17 ดาวน์โหลด)

ประกวดราคาซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่า จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec Ambulance pikup.pdf)spec Ambulance pikup.pdf (23 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(กระบะ).pdf)ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(กระบะ).pdf (34 ดาวน์โหลด)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน

รพ.พระยืน

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ จัดซื้อรวมกันในคราวเดียวกัน จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ