บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด แจ้งส่งมอบ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร  ยี่ห้อ CIA รุ่น A-43PCV ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย  จำนวน 45 เครื่อง ให้แก่สถานที่ได้รับจัดสรรทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ