แจ้งส่งมอบกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา  จำนวน 7 เครื่อง  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ