แจ้งส่งมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับเด็กแฝด ในวันที่ 28 เมษายน 2564  เวลา  13.30 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ