1. แนะนำ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ โปรแกรมตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ https://youtu.be/L0BcMLwrxVs (5.45 นาที)
  2. แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิติด้านการเงิน) https://youtu.be/8TksM3OM_O0 (32.25 นาที)
  3. แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิติด้านการจัดเก็บรายได้) https://youtu.be/kG21-SBcQJQ (18.43 นาที)
  4. แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิติด้านงบการเงิน) https://youtu.be/6IFXsOKY_XM (21.16 นาที)
  5. แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิติด้านการบริหารพัสดุ) https://youtu.be/k0JOnCGBkrY (36.35 นาที)
  6. แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง) https://youtu.be/n9LmETEF-jg (13.30 นาที)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ