ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง (พปง.) จังหวัดขอนแก่น

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น”

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ