ด้วย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 โดยกลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายการบริหารการเงินการคลัง/คืนข้อมูล/ชี้แจงการดำเนินกิจกรรม Bright Spot Hospital ปีงบประมาณ 2562 หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอเรียนเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

  1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  2. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
  3. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  4. ผู้รับผิดชอบคลังยา/เวชภัณฑ์มิใช่ย่า/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แห่งละ 1 คน 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามวันและเวลา ดังกล่าว โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    ไปราชการครั้งนี้จากต้นสังกัด และขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมไปยังกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยลงทะเบียนผ่านระบบ online เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

 


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ