วันที่ 11 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา นายแพทย์ครรชิต เจิมจิตรผ่อง นายแพทย์เชี่ยวชาญฯเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะการเงินการคลัง ด้านการเพิ่มรายได้ ของหน่วยบริการ จ.ขอนแก่น ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)บรรยายพิเศษ ผ่านระบบวิดิโอ ในหัวข้อเรื่อง” We can do :การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ “ และอาจารย์สุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7บรรยาย เรื่อง”การจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ “และร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมกลุ่มย่อย”การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ของหน่วยบริการ” ร่วมกับทีมวิทยากร ของจังหวัดขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้างานประกันสุขภาพ ผู้รับผิดชอบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ทุกกองทุน และเจ้าหน้าที่ITของรพ.ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น จำนวน105คน ณ ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เอกสารประกอบการประชุมมีดังนี้


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ