ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ดังนี้

  1. หัวหน้างานประกันสุขภาพ จำนวน 1 คน
  2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT) จำนวน 1 คน
  3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ฯ ทุกสิทธิ์ จำนวน 2 คน

ทั้งนี้ ให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ที่นี่ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานต้นสังกัด และต้องเตรียมข้อมูลบริการใน HDC มาด้วย

 


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ