ตามหนังสือที่ ขก.0032.005/ว.47 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“ถอดบทเรียนอุบัติการณ์ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข สู่การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการภาคีเครือข่าย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561” ในวันที่ 23-24 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมบริรักษ์ 1 โรงแรมวีวิช  จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สู่การพัฒนาคุณภาพระบบบริการของหน่วยบริการ อันจะนำมาสู่ความปลอดภัยของผู้รับบริการ ในการนี้  จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ดังนี้

  1. พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน จำนวน 1 คน
  2. ตัวแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 คน
  3. ผู้รับผิดชอบงานไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง     จำนวน 1 คน   

โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด และให้ลงทะเบียนแจ้งเข้าร่วมประชุมที่ลิงค์นี้


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ