ตามที่ หน่วยบริการได้ส่งข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อขอรับชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผ่านระบบ E-Claim ปีงบประมาณ 2560 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ได้ตรวจสอบชดเชยเวชระเบียนแล้ว พบว่ามีจำนวนข้อมูลผู้ป่วยในที่ผิดปกติของหน่วยบริการในแต่ละกลุ่มอาการจำนวนมาก ซึ่งมีผลกับการจ่ายชดเชยฯ ในระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ดังนั้น สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุป ติดตาม ข้อมูลดังกล่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนของโรงพยาบาลให้บรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสรุป ให้รหัส และบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม TCC1 โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

  1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  2. แพทย์ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน จำนวน 1 คน
  3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน จำนวน 1 คน
  4. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 คน

 ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอเรียนเชิญท่าน และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยให้ [ตอบรับการเข้าประชุมที่นี่] ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สำหรับค่าเดินทางไปราชการในครั้งนี้ ให้เบิกจากต้นสังกัด

 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (HP1102.pdf)หนังสือเชิญประชุม (711 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ