--> 1. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

--> 2. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล     (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

---> แบบฟอร์มใบสมัคร

---> แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก

---> แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล

----> แบบฟอร์มใบขอย้าย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการสมัครฯ


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ