Download เอกสารแนบที่ 1 ร่างโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน
Download
เอกสารแนบที่ 2 กรอบอัตรากำลังสายงาน FTE 2.75
Download 
เอกสารแนบที่ 3 กรอบอัตรากำลังสายงานสนับสนุน(back office)
Download เอกสารแนบที่ 4 แบบฟอร์มการจัดกรอบอัตราลังลงกลุ่มงานโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน
Download 
เอกสารแนบที่ 5 แผนการดำเนินการ
Download 
เอกสารแนบที่ 6 คู่มือแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลัง
Download 
เอกสารแนบที่ 7 แบบฟอร์มชี้แจงภาระงานประกอบการพิจารณา

 

แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลชุมชน (ปรับปรุง)

Download แนวทางการจัดกรอบ รพช.สายวิชาชีพ
Download 
แนวทางการจัดกรอบ รพช. สายสนับสนุน (ปรับใหม่ )


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ