ขอให้ข้าราชการที่จะมารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในวันที่ 28 และ 30  ธันวาคม 2559

ให้ดำเนินการดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารเรียงลำดับดังนี้   เอกสารชุดที่1    เอกสารชุดที่ 2    เอกสารชุดที่ 3   เอกสารชุดที่ 4   เอกสารชุดที่ 5

2. กรอกเอกสารชุดที่ดาวน์โหลดทุกแผ่นมาให้เรียบร้อย

3. จัดเรียงหลักฐานเรียงตามลำดับที่กำหนด ชุดที่ 1-5


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ