• รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 7 ขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข จากการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดขอนแก่น"
  • นพ.สมคิด   เลิศสินอุดม   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านอุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด และหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.ขอนแก่น    บรรยายในหัวข้อ “ตามรอยความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นรากของปัญหา”
  • อาจารย์กรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน บรรยายเรื่อง “ตามรอยความเสียหายสู่การประกันคุณภาพในระบบบริการสาธารณสุข”

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ