ด้วย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ "ตามรอยความเสียหายสู่การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการและคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 " ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่นได้แลกเปลี่ยนการวิเคราะห์รากของปัญหาการเกิดความเสียหาย ที่เกิดจากการรับบริการสาธารณสุข ในจังหวัดขอนแก่น และได้แนวทางการพัฒนาการให้บริการ อันจะนำมาสู่ความปลอดภัยของผู้รับบริการ ในการนี้ จึงขอเชิญแพทย์หรือหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไกล่เกลี่ย ข้อขัดแย้งหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมจำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯจากต้นสังกัด และให้ลงทะเบียนแจ้งเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ