*ผู้ประกอบการสถานประกอบการนำเข้า ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพยา อาหาร เครื่องสำอาง สถานพยาบาล ฯ สามารถรับบริการขออนุญาต ต่ออายุ และบริการต่าง ๆ ได้ที่ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (ห้องสีฟ้าเดิม อาคารด้านหน้าฝั่งถนนศรีจันทร์) 
**ติดต่อสอบถามโทร. 043-221-125 ต่อ 151 หรือ 082-316-4609

 


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ