ตามที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2559 วันที่  31  สิงหาคม  2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุม 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมดังต่อไปนี้

  1. สรุปข้อมูลบริการผู้ป่วยในที่หน่วยบริการส่งในระบบ Eclaim ปีงบประมาณ 2559 รายเดือนเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 2558 ในช่วงเดียวกัน (จากรายงานข้อมูลผู้ป่วยใน สปสช.) ณ   วันที่  28  สิงหาคม 2559 [Download]
  2. การรับโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัด สป. จังหวัดขอนแก่น จากสปสช. ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน 28 สิงหาคม 2559 [สรุปยอด] [เฉพาะเดือน]
  3. ข้อมูลสรุปจำนวนประชากรแยกสิทธิประกันสุขภาพ สิงหาคม 2559 [แยกหน่วยประจำ] [แยกหน่วยปฐมภูมิ] [แยกอำเภอ] [แยกหมู่บ้าน]
  4. การคำนวณจ่ายตามผลงานภาพรวมของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปี 2559 ด้วยผลงานภาพรวมของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น (ปิดงบ59) [Download]
  5. การจัดสรรเงินจ่ายค่าบริการตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) ปีงบประมาณ  2559 [Download]

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ