สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิทธิประกันสังคมด้านการเงินการคลังและระบบการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost)  ในวันที่  24 – 25 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โดยวิทยากรประกอบไปด้วย คุณน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์ ปฏิบัติงานที่ กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คุณบุญส่ง มงคลมะไฟ และคุณธนัญญา นภภัทรพงศ์  ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ