• อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาฐานข้อมูลสิทธิประกันสังคมด้านการเงินการคลัง และระบบการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) ในวันที่  24–25 สิงหาคม  2559  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ ขก 0032.005/ว 62 ลงวันที่ 8  สิงหาคม  2559   โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
  1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่เวชสถิติ จำนวน 1 คน
  2. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 คน
  3. พยาบาลที่รับผิดชอบต้นทุนต่อหน่วยบริการ จำนวน 1 คน
  4. เจ้าหน้าที่การเงิน/การบัญชี จำนวน 1 คน
  5. เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำต้นทุนฯ จำนวน 1 คน
 • อบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค การวิเคราะห์ทางการเงินของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ ขก.0032.005/ว 63 และหนังสือที่ ขก.0032.005/ว 20292   โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
  1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือนายแพทย์ผู้รับผิดชอบการบริหารการเงินการคลัง
  2. หัวหน้างานบริหารทั่วไป/ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน
  3. หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
  4. หัวหน้างานการเงินบัญชี/เจ้าหน้าที่ Auditor  
  5. สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

 

ในการนี้จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมที่นี่


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ