กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ขอส่งสรุปข้อมูลประชากรแยกสิทธิประกันสุขภาพ เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ ในการดำเนินงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลสรุปเป็นกลุ่มดังนี้

  • (๑)รายงานประชากรแยกหน่วยบริการประจำ  [ดาวน์โหลด]
  • (๒)รายงานสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าแยกตามหน่วยบริการปฐมภูมิ  [ดาวน์โหลด]
  • (๓)รายงานสิทธิประกันสุขภาพแยกรายพื้นที่หมู่บ้าน  [ดาวน์โหลด]
  • (๔)รายงานสิทธิประกันสุขภาพแยกรายพื้นที่อำเภอ  [ดาวน์โหลด]

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ