คลิกดูรายละเอียด

ให้ผู้สอบได้ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ งานการบริหารงานบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ