ด่วนที่สุด    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่าน  ตอบแบบสำรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้ที่ http://ict.moph.go.th เลือกที่เมนู โปรแกรมระบบงาน เลือกหัวข้อ ระบบรายงานข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  รพ คลิก สสอ คลิก


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ