กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost ซึ่งมีประโยชน์ต่อหน่วยบริการ ในด้านใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพบริการ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินงาน ควบคุมต้นทุน  ต่อหน่วยให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถประเมินสัญญาณว่าต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเกิดจากปัญหาใด ตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับต้นทุนกับผลลัพธ์ที่ได้ และที่สำคัญคือใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการได้

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงินการคลัง และหน่วยบริการมีการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๑/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost แบบ Full Cost ปี 2559 โดยใช้ข้อมูลจำแนกประเภทต้นทุนแบบ Modify full Cost ปี 2558 [ดาวน์โหลด] โดยจังหวัดจะจัดส่งข้อมูลให้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และจัดประชุมชี้แจงต่อไป

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้หน่วยบริการดำเนินการ ดังนี้

  1. จัดทำข้อมูลและนำเข้าโปรแกรมมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Cost Project และ Data) [ดาวน์โหลดโปรแกรม] จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยส่งข้อมูลประกอบด้วย 
    • โปรแกรม Cost Project และ Data ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
    • ไฟล์แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลที่หน่วยบริการดำเนินการเก็บข้อมูลแล้วทุกไฟล์ [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]
  2. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูลต้นทุนที่หน่วยบริการจัดทำ ตามแนวทางการตรวจข้อมูลใน [คู่มือการศึกษาต้นทุนหน่วยบริการ]

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ