เรื่อง  สำรวจปริมาณเวชภัณฑ์มิใช่ยาซื้อร่วมระดับเขต 7 ปี 2559

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

        ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์
ของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งปีงบประมาณ 2559
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการระบบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเขตสุขภาพที่ 7
ที่กำหนดให้ดำเนินการซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับ เขตสุขภาพที่ 7
เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดทุกแห่งมีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอ
และประหยัดค่าใช้จ่าย นั้น 

       ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้สำรวจปริมาณเวชภัณฑ์
มิใช่ยาซื้อร่วมระดับเขต 7 ปี 2559 ตามแผนการจัดซื้อปี ๒๕๕9
ในหน่วยงานของท่านรายละเอียดแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดซื้อ ระดับเขตสุขภาพที่ ๗
ต่อไป โดยให้ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลภายใน  วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นี้
เพื่อให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ รวบรวมและพิจารณาดำเนินการตาม ขั้นตอนต่อไป

       จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการส่งตามกำหนด  

 ## คลิกเพื่อเข้าสำรวจปริมาณเวชภัณฑ์มิใช่ยาซื้อร่วมระดับเขต 7  ที่นี่

## หรือ   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rxh0aUshVV7dC6GR8Pbn9zZSAwmq-LtLSiDJLUJF0ko/edit#gid=528303578


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ