กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น เสนอวาระในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 31 พฤษภาคม  2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ  ห้องศรีจันทร์ 1  โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น โดยเอกสารที่นำเสนอประกอบไปด้วย

  • เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UC)  กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น รับการรักษา [ดาวน์โหลด]
  • เรื่อง การประเมินสถานการณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559  [ดาวน์โหลด]
  • ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเอกสารประกอบการประชุม

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ