ขอให้ รพช./สสอ. ที่มีข้าราชการได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

ส่งแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยด่วนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

(คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ คำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 858/2559 ลว.10 มีนาคม 59)

                   ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – 15 กุมภาพันธ์ 2559

                   ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 -  15 พฤษภาคม 2559


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ