สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งกรอกข้อมูลสำรวจราคา
วัสดุการแพทย์ตามแผนการจัดซื้อ ปี 2559 ในจังหวัดขอนแก่นเพื่อจัดทำราคาอ้างอิง
ระดับเขตตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่งปีงบประมาณ 2559 ตามที่มติประชุมคณะกรรมการระบบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยาในเขตสุขภาพที่ 7 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่กำหนดให้ทำราคาอ้างอิงของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช้ยาเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดทุกแห่งมีการใช้ยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช้ยา ที่มีคุณภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุการแพทย์ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ของหน่วยงานทั้งหมด ให้ผู้รับผิดชอบกรองข้อมูลตาม Link


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AQvMB88vbc8h66AmpnpK853egPNfZhiS0wjtheGgkkI/edit?usp=sharing

ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 รวบรวมและพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ