สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้หัวข้อการประชุม “The First International Conference on Health Equity 2016 : Cancer Control in All Policies” เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพและการบรรยายวิชาการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง และความเป็นธรรมด้านสุขภาพซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาการของบุคลากร ในเขตสุขภาพที่ ๗ ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติรวมทั้งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพบริการสำหรับการพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชน

ประกาศรับสมัครผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดผลงานวิชาการดีเด่น ภายใต้กรอบ 4 เรื่อง ได้แก่
  1)การวิจัยด้านคลินิก(clinical Researches : Medical , Pharmacy ,Dental ,etc.)
  2)วิจัยด้านการพยาบาล(Nursing Care Researches)
  3)การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(Health Promotion and Prevention)
  4)ด้านการสาธารณสุขและการจัดการ(Public Health Management and Other) ทั้งการนำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) และ การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (Innovation) โดยสมัครเข้าร่วมประชุม และสมัครเข้าประกวดผลงาน

ได้ที่ http://www.healthregion7.net  


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ