mophกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น จะจัดประชุมสัมมนา“บทเรียนจากการฟ้องคดีทางการแพทย์สู่การพัฒนาระบบบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙” ในวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงปัญหาในระบบการแพทย์และสาธารณสุข  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขความขัดแย้ง และการพัฒนาระบบบริการ รวมถึงผู้รับบริการได้รับบริการตามสิทธิและเกิดความพึงพอใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชองงานร้องเรียน ในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ ขก.๐๐๓๒.๐๐๕/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๙ จึงขอเขิญผู้รับผิดชอบงานแจ้งชื่อได้ที่ลิงค์นี้ [แจ้งชื่อร่วมสัมมนา]


แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ