เอกสารที่ต้องส่ง สสจ.
1.สำเนาคำสั่งครั้งสุดท้ายก่อนบรรจุ หากคำสั่งจ้างครั้งสุดท้าย มีอายุงานไม่ถึง 1 ปี ให้ส่งสำเนาคำสั่งก่อนหน้านี้มาด้วย
2.สำเนาคำสั่งลาออกจากราชการ ขณะที่เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ