-->รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สธ.)ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ชำนาญการพิเศษ

-->รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นวก.สธ.)ชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ชำนาญการพิเศษ

-->แบบฟอร์มใบสมัครฯ

-->แบบฟอร์มใบขอย้าย

-->แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก (กรณีเลื่อนระดับ)

-->แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ