ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศดีเด่น-ดีมาก  ต.ค. 63.pdf)ประกาศดีเด่น-ดีมาก ต.ค. 63.pdf (4811 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศร้อยละ 1 ต.ค. 63.pdf)ประกาศร้อยละ 1 ต.ค. 63.pdf (2748 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ