FundManagement2564

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 เนื้อหาประกอบไปด้วย

 • บทที่ 1 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาพรวม
 • บทที่ 2 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว
  1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
  2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป
  3. บริการกรณีเฉพาะ
  4. บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
  5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
  6. บริการการแพทย์แผนไทย
  7. บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
  8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย จากการรักษาพยาบาลและผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
  9. การจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
  10. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  11. การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการเอกชน
 • บทที่ 3 การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
 • บทที่ 4 การบริหารค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 • บทที่ 5 การบริหารค่าใช้จ่ายบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง
  1. บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  2. บริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
 • บทที่ 6 การบริหารค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
 • บทที่ 7 การบริหารค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ
 • บทที่ 8 ค่ายา วัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ